Nhân sự 1. Mẫu báo cáo tình hình đưa lao động Việt Nam đi đào tạo tại nước ngoài 6 tháng đầu năm
 2. Mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện luật lao động
 3. Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép
 4. Mẫu kế hoạch tiền lương, tiền thưởng
 5. Mẫu đăng ký sử dụng và cấp sổ lao động
 6. Mẫu thông báo danh sách lao động đã tuyển
 7. Tình hình thực hiện tiền lương tiền thưởng
 8. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm và dự kiến.
 9. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài
 10. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm
 11. Mẫu báo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm
 12. Mẫu báo cáo giảm lao động
 13. Mẫu tình hình tiền lương thu nhập của người lao động
 14. Mẫu biểu khai năng lực công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp
 15. Mẫu biểu khai thiết bị của doanh nghiệp
 16. Mẫu biểu khai năng lực cán bộ chuyên môn và kỹ thuật của doanh nghiệp
 17. Mẫu thông báo
 18. Mẫu thông báo kết luận
 19. Mẫu bảng đối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT
 20. Mẫu C45 nộp cho BHXH
 21. Mẫu C47 BHXH
 22. Mẫu C47a BHXH
 23. Mẫu phiếu đăng ký BHXH
 24. Mẫu C47b BHXH
 25. Mẫu Quyết định kỷ luật lao động
 26. Mẫu Quyết định xóa bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật
 27. Mẫu nội quy lao động trong DN
 28. Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ
 29. Mẫu Quyết định cho thôi việc
 30. Mẫu quyết định xử lý kỷ luật
 31. Mẫu bản khai lý lịch nghề nghiệp
 32. Mẫu lý lịch do INT sử dụng
 33. BM biểu khai năng lực
 34. BM Giấy chứng nhận sức khỏe