Nhóm và nhiệm vụ của nhómNhóm lãnh đạo: Nhóm có chức năng liên đới với nhau do vai trò. Một số nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

 • Điều hành tổ chức hay hoạt động phân công hàng ngày.
 • Hội họp theo lịch trình.
 • Ra quyết định dựa trên thông tin từ cấp dưới,…
 • Dàn xếp những tranh chấp cá nhân.

Nhóm liên đới chức năng: Được đào tạo đa dạng, có mặt ở bất kỳ cấp tổ chức nào. Một số nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

 • Loại bỏ những trở ngại về tư tưởng đa dạng trong các phần việc đặc biệt.
 • Các thành viên nhóm đem các khả năng chuyên môn giải quyết vấn đề hay sự vụ.

Nhóm kinh doanh: Nhóm những người đảm nhận trách nhiệm lâu dài theo một đề án trong một tổ chức. Nhiệm vụ:

 • Hoạt động trong một đơn vị với mục tiêu đạt các thành quả.
 • Tùy vào người lãnh đạo sắp xếp sao cho công việc nhóm đạt hiệu quả tối ưu. Công việc của họ thường được giám sát khá sát sao.

Nhóm hỗ trợ chính thức: Hỗ trợ những phần việc chuyên môn như tài chính, thông tin, chỉ thị, và điều hành nhân sự.

 • Đảm nhiệm khối việc nặng nề hàng ngày mà vai trò của họ không thể thiếu được.
 • Tùy theo các quy trình, đưa ra ý kiến nhằm thúc đẩy sản xuất.
 • Thường nặng tính chất cục bộ.

Nhóm đề án: Nhóm được tuyển chọn và làm việc với nhau theo đề án. Một số nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

 • Đòi hỏi một số lớn các phân nhóm, các tiểu vụ, và việc lên kế hoạch chi tiết, nhân sự được đào tạo kỹ hơn.
 • Tuỳ thuộc vào sự am tường của các thành viên và các việc làm được tổ chức tốt.

Nhóm linh động: Gồm các chuyên gia chỉ dẫn để có đựơc sự biến đổi.Một số nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

·Những ảnh hưởng tác động các khoá huấn luyện nhằm cải tiến triệt để mang lại các kết quả do áp dụng các phương pháp mới.
·Được những người có kinh nghiệm hướng dẫn nhằm đạt được kết quả cao trong công tác.

Nhóm nóng: Thành phần tự trị tách khỏi phần còn lại của tổ chức. Một số nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

 • Tập trung vào những phần việc đặc biệt như chuyển đổi thị trường hay tạo các mấu mã mới.
 • Llinh hoạt, độc lập, hoàn thành nhiệm vụ cao nhờ việc đặt ra các giả thiết và giải quyết nhanh.

Lực lượng đặc nhiệm tạm thời: Thành phần được thành lập ngắn hạn để nghiên cứu hoặc giải quyết một vấn đề chuyên biệt để báo cáo lại ban lãnh đạo. Một số nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

 • Thiết lập các hệ thống thông tin mới, loại bỏ các khâu sản xuất đình trệ,…
 • Sử dụng các quy trình thông tin và phát sinh các thách thức thay thế.