Danh mục các vấn đề của người chủ sở hữu để khởi nghiệpCông việc nền tảng ban đầu – Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bạn – Thiết lập mục tiêu kinh doanh và mục tiêu cá nhân – Đánh giá nguồn tài chính của bạn – Xác định các nguy cơ tài chính – Xác định chi phí ban đầu – Quyết định vị trí cho hoạt động kinh doanh – Tiến hành nghiên cứu thị trường – Xác định đối tượng khách hàng – Xác định đối thủ cạnh tranh – Phát triển kế hoạch marketing

Các giao dịch kinh doanh

 • Lựa chọn luật sư
 • Lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động (ví dụ như doanh nghiệp một thành viên, doanh nghiệp hợp doanh, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, tập đoàn)
 • Tiến hành thủ tục mở doanh nghiệp (đăng ký tên, phối hợp các hoạt động kinh doanh v..v)
 • Lựa chọn một kế toán viên
 • Chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh
 • Lựa chọn một ngân hàng
 • Lập một tài khoản séc cho công việc kinh doanh
 • Vay vốn (nếu trong diện được vay)
 • Xây dựng một nguồn tín dụng cho hoạt động kinh doanh
 • Lựa chọn một đại lý bảo hiểm
 • Mua hợp đồng bảo hiểm cho hoạt động kinh doanh

Các bước đầu tiên

 • In danh thiếp
 • Kiểm tra lại các quy tắc kinh doanh ở địa phương
 • Ký hợp đồng thuê
 • Lên danh sách các nhà cung cấp (nếu cần)
 • Chuẩn bị đồ dùng và thiết bị
 • Xin giấy phép kinh doanh (nếu cần)
 • Xin số chứng minh chủ hoạt động kinh doanh địa phương (nếu cần)
 • Xin số chứng minh chủ hoạt động kinh doanh của địa phương (nếu cần)
 • Gửi biểu mẫu thuế của địa phương và trong cả nước
 • Tham gia các tổ chức chuyên môn
 • Đặt ra ngày bắt đầu công việc kinh doanh