Chương trình nghị sự đại hội cổ đôngĐây là chương trình nghị sự mẫu. Giờ giấc có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung chương trình cũng có thể thay đổi, nhưng cần cân nhắc vì có thể thiếu tính chuyên nghiệp (nhầm qua loại khác). Tốt hơn hế là khi không chắc, hãy theo nội dung của chương trình mẫu này.

7g00– 8g00          :  Đón tiếp khách mời và cổ đông

8g00– 8g10          :  Tuyên bố lý do triệu tập đại hội và giới thiệu thành phần tham dự

8g10– 8g15          :  Giới thiệu đoàn chủ tọa, đoàn thư   ký, ban kiểm phiếu và ban kiểm tra tư cách đại biểu

8g15– 8g20          :  Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

8g20– 8g25          :  Tuyên bố khai mạc đại hội và chương trình làm việc của đại hội

8g25– 8g55          :  Báo cáo đại hội

8g55– 9g05          :  Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính

9g05– 9g35          :  Góp ý cho bản báo cáo đại hội

9g35– 9g45          :  Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát mới

9g45–10g00          :  Giải lao

10g00–10g30        :  Kiểm phiếu và tiếp tục góp ý

10g30–10g40        :  Công bố kết quả bầu cử

10g40–10g55        :  Thông qua biên bản đại hội và đọc bản nghị quyết đại hội

10g55–11g00        :  Tuyên bố bế mạc đại hội

Sau 11g00            :  Tiễn khách và cổ đông